Marineingeniør elektronikk og data

Illustrasjonsbilde - Marineingeniør elektronikk og data
Med denne utdanningen vil du få jobbe som ingeniør med elektronikk-, data- og våpensystemene på marinefartøyene. Du vil også bli ettertraktet som ingeniør i det sivile.​​​​
Hvilken utdannelse får jeg? 

Utdanningen gir bachelorgrad i militære studier og den tilfredsstiller også kravene til en bachelor i ingeniørfag. 

Den unike kombinasjonen av leder- og ingeniørutdanning gjør at offiserer fra Sjøkrigsskolen er godt utdannet for utfordrende, interessante og ansvarsfulle lederstillinger både i og utenfor Forsvaret. 

Etter pliktårene kan du fortsette å arbeide i Forsvaret som marineingeniør ombord på fartøyene, eller i land som instruktør eller innen anskaffelse, prosjektering og drift av materiell.

Du kan søke om opptak til mastergradstudium ved UIB, NTNU eller ved andre universiteter i inn- og utland. Du kan også få lønn fra Forsvaret under mastergradsstudiet. 


Hvilken tittel får jeg? 
Har du allmennfag/studieforberedende med fordypning i matematikk og fysikk (3MX (R2) og 2Fy (Fysikk 1)), blir du marineingeniør med full lederutdanning. Du blir offiser med mulighet for å stige i gradene. 

Har du yrkesfag og fagbrev i elektronikk, elektrofag eller tilsvarende, blir du ingeniør. Du blir befal, men må ta et ekstra år for å få full offisersstatus. 


Hva skal jeg gjøre for å bli tatt opp? 
Søknadsfrist for gjennomgående befalsskole/sjøkrigsskole er 15. april. 
Du kan søke online, linken finner du her Online søknadsskjema. 

For søkere som har befalsskole, er søknadsfristen til Sjøkrigsskolen 15. februar. Er du i tjeneste som befal i Forsvaret, skal du sende skriftlig søknad tjenestevei. Bruk dette søknadsskjemaet: Søknadsskjema​

Generelt må du

• Tilfredsstille kravene til fysisk kapasitet. 

• Tilfredsstille helsekrav som Forsvarets sanitet stiller til personell som skal tjenestegjøre i internasjonale operasjoner. 

• Inneha gyldig sikkerhetsklarering Hemmelig, eller tilfredsstille kravene til å få dette, samt tilfredsstillende vandel. 

• Normalt ikke være over 29 år i løpet av søkeråret, men eldre søkere vil også bli vurdert. 

• Tilbud om studieplass betinger at den enkelte sier seg villig til å undertegne egenerklæring vedrørende urintesting for å avsløre narkotikamisbruk. 


Du må også lese gjennom Fellesbestemmelser Forsvarets krigsskoler som du finner nederst på denne linken Fellesbestemmelser

Hva trenger jeg av utdanning for å søke? 
Til Sjøkrigsskolens marineingeniørlinje tar vi opp elever som har allmennfag/studieforberedende med fordypning i matematikk og fysikk (3MX (R2) og 2Fy (Fysikk1)) eller forkurs ingeniørhøgskole (FKI) eller 2-årig teknisk fagskole. 

Du kan søke deg inn på Sjøkrigsskolen rett fra videregående skole. Du søker deg da inn til en gjennomgående utdanning via Befalsskolen for Sjøforsvaret. Har du gjennomført befalsskole, søker du Sjøkrigsskolen direkte. 

Befalsskolens ingeniørlinje tar opp elever som har fagbrev i elektronikk, elektrofag eller tilsvarende. Utdanningen foregår på Sjøkrigsskolen.

Hvordan er utdanningsløpet?
Studiet er mer variert enn sivile utdanningstilbud ved at det gir en unik kombinasjon av lederutdanning og teknologisk utdanning med vekt på elektronikk og datateknologi. 

De avanserte våpensystemene ombord på Sjøforsvarets fartøyer krever meget gode kunnskaper i de grunnleggende realfag i tillegg til tradisjonelle elektronikk- og datafag. Det legges spesiell vekt på fagene elektromagnetisme og signalbehandling og anvendelser innen radar, sonar og kommunikasjon. 

Lederutdanningen har til hensikt å utvikle kadettene til dyktige ledere gjennom et eget lederutviklingsprogram. I dette programmet kombineres undervisning, øvelser og veiledning på en unik måte, der teori og praksis går hånd i hånd. Det legges stor vekt på personlige egenskaper som motivasjon, innsatsvilje, fleksibilitet, kommunikasjonsevner, initiativ og evnen til samarbeid. Vi garanterer at du vil utvikle deg både som menneske og leder gjennom dette krevende programmet. 

Det forventes også at kadettene deltar i kadettforeningen Valkyrien sine mange sosiale og sportslige aktiviteter og gjerne tar på seg lederansvar der. Valkyrien har nær kontakt med de andre studentmiljøene i Bergen. Mange kadetter bor på internat på skolens område som blir et intimt og effektivt ”campus” for studium og fritid.

Hva slags tjeneste får jeg i praksisårene?
Etter den 3-årige ingeniørutdanningen følger et halvår med spesialisering på et av treningssentrene på Haakonsvern. Dette er kurs i de systemene som du skal jobbe med på den fartøystypen som du først skal ombord på. 

Du vil så ha fire praksisår (plikttjeneste) som våpenteknisk offiser ombord på et av Sjøforsvarets mange fartøyer eller i landorganisasjonen. Vil du vite mer om fartøyene i Sjøforsvaret, se her Kysteskadren.

Vil du vite mer om fagene i utdanningen?
Fagplanen gir deg en oversikt over fagene i utdanningen Marineingeniør Elektronikk Data. 

Fagplan for deg som er interessert i ingeniørlinjen på Befalsskolen for Marinen, se her Fagplan ingeniør Elektronikk og data BSS.

Vil du vite mer om fellesfagene, se her: Fellesfag. 

For spørsmål kan du ta kontakt med Høgskoledosent Per Vold. ​