Marineingeniør elektro og automasjon

Illustrasjonsbilde - Marineingeniør elektro og automasjon
Vil du kombinere er en lederutdannelse på krigsskolen til Sjøforsvaret, samt en bachelorgrad i ingeniørfag? Da er marineingeniør elektro og automasjon en mulighet.​​​​​​

Hvilken utdannelse får jeg?
Denne utdanningen gir bachelorgrad i militære studier, og tilfredsstiller kravene til en bachelor i ingeniørfag. 

Den unike kombinasjonen av leder- og ingeniørutdanning gjør at offiserer fra Sjøkrigsskolen er godt utdannet for utfordrende, interessante og ansvarsfulle lederstillinger både i og utenfor Forsvaret. 

Etter pliktårene kan du fortsette å arbeide i Forsvaret som marineingeniør ombord på fartøyene, eller i land som instruktør eller innen anskaffelse, prosjektering og drift av materiell.

Du kan søke om opptak til mastergradstudium ved UIB, NTNU eller ved andre universiteter i inn- og utland. Du kan også få lønn fra Forsvaret under mastergradsstudiet.

Hvilken tittel får jeg?
Har du allmennfag/studieforberedende med fordypning i matematikk og fysikk (3MX (R2) og 2Fy (Fysikk 1)), blir du marineingeniør med full lederutdanning. Du blir offiser med mulighet for å stige i gradene. 

Har du yrkesfag og fagbrev i skipselektriker, elektriker eller tilsvarende, blir du ingeniør. Du blir befal, men må ta et ekstra år for å få full offisersstatus.

Hva skal jeg gjøre for å bli tatt opp?
Søknadsfrist for gjennomgående befalsskole/sjøkrigsskole er 15. april. 
Du kan søke online, linken finner du her Online søknadsskjema 

For søkere som har befalsskole, er søknadsfristen til Sjøkrigsskolen 15. februar. Er du i tjeneste som befal i Forsvaret, skal du sende skriftlig søknad tjenestevei.
Bruk dette søknadsskjemaet: Søknadsskjema​

Generelt må du:

• Tilfredsstille kravene til fysisk kapasitet. 

• Tilfredsstille helsekrav som Forsvarets sanitet stiller til personell som skal tjenestegjøre i internasjonale operasjoner. 

• Inneha gyldig sikkerhetsklarering Hemmelig, eller tilfredsstille kravene til å få dette, samt tilfredsstillende vandel. 

• Normalt ikke være over 29 år i løpet av søkeråret, men eldre søkere vil også bli vurdert. 

• Tilbud om studieplass betinger at den enkelte sier seg villig til å undertegne egenerklæring vedrørende urintesting for å avsløre narkotikamisbruk. 


Du må også lese gjennom Fellesbestemmelser Forsvarets krigsskoler som du finner nederst på denne linken Fellesbestemmelser. 

Hva trenger jeg av utdanning for å søke?
Til Sjøkrigsskolens marineingeniørlinje tar vi opp elever som har allmennfag/studieforbereden​de med fordypning i matematikk og fysikk (3MX (R2) og 2Fy (Fysikk1)) eller forkurs ingeniørhøgskole (FKI) eller 2-årig teknisk fagskole. 

Du kan søke deg inn på Sjøkrigsskolen rett fra videregående skole. Du søker deg da inn til en gjennomgående utdanning via Befalsskolen for Sjøforsvaret. 

Har du gjennomført befalsskole, søker du Sjøkrigsskolen direkte. 

Befalsskolens ingeniørlinje tar opp elever som har fagbrev som skipselektriker, elektriker eller tilsvarende. Utdanningen foregår på Sjøkrigsskolen.

Hvordan er utdanningsløpet?
Studiet er mer variert enn sivile utdanningstilbud ved at det gir en unik kombinasjon av lederutdanning og teknologisk utdanning med vekt på skipstekniske maskin- og elektrofag. 

Sjøforsvarets fartøyer er våpenplattformer med stor grad av kompleksitet. Utdannelsen krever meget gode kunnskaper i de grunnleggende realfag for bedre forståelse innen de tekniske anvendelsesfag. Det legges spesiell vekt på fag som har å gjøre med fartøyets flyteevne, mobilitet og kraftforsyning.

Lederutdanningen har til hensikt å utvikle kadettene til dyktige ledere gjennom et eget lederutviklingsprogram. I dette programmet kombineres undervisning, øvelser og veiledning på en unik måte, der teori og praksis går hånd i hånd. 

Det legges stor vekt på personlige egenskaper som motivasjon, innsatsvilje, fleksibilitet, kommunikasjonsevner, initiativ og evnen til samarbeid. Vi garanterer at du vil utvikle deg både som menneske og leder gjennom dette krevende programmet. 

Det forventes også at kadettene deltar i kadettforeningen Valkyrien sine mange sosiale og sportslige aktiviteter og gjerne tar på seg lederansvar der. Valkyrien har nær kontakt med de andre studentmiljøene i Bergen. Mange kadetter bor på internat på skolens område som blir et intimt og effektivt ”campus” for studium og fritid.

Hva slags tjeneste får jeg i praksisårene?
Etter ingeniørutdanningen følger 4 praksisår (plikttjeneste) hvor hoved-oppgavene er å drifte og vedlikeholde fartøyene i Sjøforsvaret. 

Denne perioden starter med ca et halvår verkstedkurs/spesialkurs for den fartøystypen du skal ombord i. Du vil så fortsette som elektro-offiser ombord. Vil du vite mer om fartøyene i Sjøforsvaret, les her Kysteskadren.

Vil du vite mer om fagene i utdanningen?
Fagplanen gir deg en oversikt over utdanningen og fagsammensettingen på Marinelinjen: Fagplan elektro og automasjon​ .

Fagplan for deg som er interessert i ingeniørlinjen på Befalsskolen for Marinen, se her Fagplan ingeniør Elektro og automasjon BSS. 

Mer informasjon om fellesfagene finner du her Fell​esfag. 

For spørsmål kan du også kontakte Høgskolelektor Gisle Strand