Kvalifiseringskurs

Illustrasjonsbilde - Kvalifiseringskurs
Militær profesjonsutdanning for befal som har gjennomført sivil høyere utdanning eller fagutdanning

Krigsskolens kvalifiseringskurs (KSKVK) gir nødvendig militær høyere tilleggsutdanning. Studiet omfatter fagområdene militærmakt og operasjoner, militær ledelse, metode og militær idrett og trening.

KSKVK tar fortrinnsvis opp kadetter fra Hæren, men har også noen få plasser reservert til søkere fra Sjø- og Luftforsvaret.

Både profesjonskunnskaper og utvikling av praktisk militært lederskap er sentralt i studiet. Tett oppfølging ut fra egen handlingsplan for sin utvikling som offiser og egne erfaringer og refleksjoner fra forskjellige praksisarenaer er stikkord som karakteriserer ”kvalkurset”.

Studiet legger vekt på gruppearbeid og gruppeprosesser i tillegg til individuelt arbeid med utgangspunkt i ulike militærfaglige problemstillinger.

Studiehåndboken beskriver studiet nærmere. Det halvårige studiet gir 30 studiepoeng.

Kadetter som er elever ved sivile skoler (ESS) skal gjennomføre KS KVK umiddelbart etter avsluttet sivilt bachelorstudie. Det totale studieløpet blir derfor på tre og et halvt år.

Studiet medfører ikke ekstra plikttjeneste.