Genderprosjektet ved Forsvarets høgskole

Illustrasjonsbilde - Genderprosjektet ved Forsvarets høgskole

Genderprosjektet ved Forsvarets Høgskole ble opprettet i januar 2010, og skal bidra til at Forsvaret innfrir sine forpliktelser i henhold til FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 (2000) om kvinner, fred og sikkerhet, herunder fremme kvinners deltakelse og innflytelse, samt styrke beskyttelsen av kvinner i væpnede konflikter.

Prosjektet bistår Forsvaret med å implementere et genderperspektiv i planlegging, gjennomføring og evaluering av sine operasjoner. Den overordnede målsetningen er å bidra til at Forsvaret styrker sin oppgaveløsning.

Gjennom hovedsatsingsområdene undervisning, forskning og formidling bidrar prosjektet til å heve kompetansen blant Forsvarets personell på Res 1325 og gender i militære operasjoner.

Prosjektet støtter Forsvarets skoler, oppsettende avdelinger og styrkeprodusenter med undervisning, rådgivning og veiledning i trening og øving. I tillegg har prosjektet en tett dialog med aktører og prosesser i NATO, i pågående internasjonale operasjoner, Centre for Gender in Military Operations i Sverige, samt FN.

Genderprosjektet utgjør i dag Forsvarets fagmiljø på gender i militære operasjoner og består av fem medarbeidere, som samarbeider med interne og eksterne aktører som Forsvarsstaben, Forsvarets Operative Hovedkvarter, Forsvarets skoler, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet samt relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner og organisasjoner med kunnskap og interesse for fagområdet, nasjonalt og internasjonalt.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder: Oberstløytnant Elin Rørvik

E-post: erorvik@mil.no

Tlf.mil. 0510- 5799

Tlf.siv: 2309 5799

Mobil: 920 42 012

Prosjektets øvrige telefoner: 2309 5895/ 5896/ 5897/ 5898

Genderprosjekt årsrapport 2011.pdf
​​​